ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋ
24.03.2012 18:19

     ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ,  ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çݳѻñà ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ »Ý ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: лÝó ³Û¹ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Ù³ñïÇ 16-ÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝáõÙ Ëáßáñ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ »õ ÑáÕû·ï³·áñÍÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ ê»ñ·»Û ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ÈÔÐ ·ÛáõÕÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ïÝûñ»Ý ì³Ññ³Ù ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³խաñ³ñáõÃÛ³Ý

Подробнее...
 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՄԱՅՐ, ԿԻՆ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ, ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
24.03.2012 18:09

 

     èá½³ Ðáíë»÷Ç Բեգլարյան. 

   ÌÝí»É ¿ 1923 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ öñç³Ù³É (ì³ñ¹³Óáñ) ·ÛáõÕáõÙ: ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ, áñÇó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ܳËÇç»õ³ÝÇÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ: Úáûñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÁݹáõÝí»É ¿ ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÁ, áñÁ ·»ñ³½³Ýó 

Подробнее...
 
ՁԵԶ՝ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
24.03.2012 18:07

    ºñϳñ³ÙÛ³ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ å³Ñ³ÝçÏáïáõÃÛáõÝÁ, ë»ñÁ ¹»åÇ ýǽÇÏ³Ý áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ù»½ ëïÇåáõÙ »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ù»ñ ¹åñáóÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ²ëÏ»ñ³ÝÇ շրջանի É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳ·»ï ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: ì»ñç»ñë Éñ³ó³í ѳñ·³ñÅ³Ý ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ 60-³ÙÛ³ÏÁ:

   ¾¹ÇÏ êáõñ»ÝÇ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1952 Ã. Ù³ñïÇ 1-ÇÝ, ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÔÉÇŵ³Õ ·ÛáõÕáõÙ: ²ëÏ»ñ³ÝÇ 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿

Подробнее...
 
ՍԱՆՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
24.03.2012 18:04

                                                                                                  Մարտի 19-ին Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար ê»ñ·»Û ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ մոտ հրավիրվել էր խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին շրջվարչակազմի ղեկավարի նորանշանակ տեղակալ Սամվել Հայրիյանը, շրջվարչակազմի բաժինների վարիչները, Ասկերանի §Կոմունալ տնտեսություն¦, §Ղարաբաղ տելեկոմ¦, Ասկերանի §Արցախէներգո¦ ՓԲԸ-ի տնօրենները, Խրամորթի,

Подробнее...
 
ԵՌԱՏՈՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
24.03.2012 18:02

    Մարտի 20-ին Ասկերան քաղաքում մեկնարկեցին ԼՂՀ ՊԲ կազմավորման, Շուշիի ազատագրման 20-րդ տարեդարձի եւ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակին նվիրված մարզամշակութային միջոցառումները` մի շարք մարզաձեւերից: Ասկերանի քաղաքային առաջնությանը մասնակցում էր 

Подробнее...
 
ԱԺԿ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
24.03.2012 17:58

   Մարտի 20-ին Ասկերանի շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ ԱԺԿ շրջանային խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էին խորհրդի անդամները: Օրակարգի հարցը

Подробнее...
 
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՕՐ
24.03.2012 17:55

     2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ä ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ùïóí»ó §îáÝ»ñÇ »õ ÑÇß³ï³ÏÇ ûñ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ »õ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ïáݳóáõÛóáõÙ ÷»ïñí³ñÇ 21-Á ѳëï³ïí»ó áñå»ë سÛñ»ÝÇ É»½íÇ ûñ:

   úñÁ Ïáãí³Í ¿ Ýå³ëï»Éáõ Ù»ëñáå³ï³é Ù³Ûñ»ÝÇÇ Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñѳÝÙ³ÝÁ, ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñݳñ³íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕ»ÝßÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ гÛñ»ÝÇùáõÙ »õ ê÷Ûáõéùáõ٠سßïáóÇÝ »õ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ »ñ³Ëï³íáñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ßÝáñÑÇí

Подробнее...
 
ԼԵԶՈՒՆ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԻՄՔՆ Է (շարադրություն)
24.03.2012 17:51

   êÇñáõÙ »Ù ù»½, ÇÙ Ù³°Ûñ É»½áõ, ÇÙ å³åÇó áõ ³åáõå³åÇó ÇÝÓ Ñ³ë³Í ³Ù»Ý³Ù»Í ųé³Ý·áõÃÛáõÝ: ¸áõ Íáõé ¸³íÃÇ ³Ñ»Õ³¹Õáñ¹ ·áéáó áõ ëó÷»óÝáÕ Ï³Ýã, ѳÛÏÛ³Ý Ý»ïÇ ë³ñë³÷³½¹áõ ß³é³ã, ܳñ»Ï³óáõ Ùßï³ÙáñÙáù ³ÕáÃù: ¸áõ Ù»ñ ³ëù³Ý³½Û³Ý ³½·Ç ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝ, Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ³å³óáõÛóÝ áõ íϳÝ:

   ÐÝãÇ°ñ ¹áõ ѳíÇïÛ³Ý, áñå»ë½Ç ß»Ý Ùݳ ê³ëݳ ïáõÝÁ, áñå»ë½Ç ³Ù»Ý ²ëïÍá ûñ ³ñÃݳݳÙ, ݳۻ٠å³ïáõѳÝÇó, µ³ñÇ ÉáõÛë ³ë»Ù ѳÛñ»ÝÇùÇë ѳۻñ»Ýáí, áñå»ë½Ç »Ï»Õ»óáõ ù³Õóñ³µ³ñµ³é áõ Ù»ÕÙ³ÑÝãÛáõÝ ½³Ý·»ñÁ ÑÝã»Ý ѳۻñ»Ý, ѳۻñ»Ý »ñ·»Ý ·áõ۽ݽ·áõÛÝ Ñ³íù»ñÁ:

   ø³ÝÇ ¹»é Ñ³Û É»½áõÝ Ï³, ѳÛÁ ϳåñÇ, ϳåñÇ` ³å³óáõó»Éáõ, áñ áã ÙÇ ´»ÉÇ, áã ÙÇ Ø»ÉÇùÇ áõ »ñÇïÃáõñùÇ ãÇ Ñ³çáÕíÇ Ù»½ ÏáñͳݻÉ, ù³Ý½Ç

Подробнее...
 
ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
24.03.2012 17:48

   

    Մարտի 1-ը Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրն է. 1990թ-ին  հաստատված միջազգային տոնի նպատակը` քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող գիտելիքների ամրապնդումն ու ազգային անվտանգության ծառայությունների հեղինակության բարձրացումն է: Միջազգային հանրությունÝ ամեն տարի նշում է այս օրը »õ դրանից անմասն չէ նաև արցախահայությունը:   

   Քաղպաշտպանության համաշխարհային օրվա առթիվ մարտի 1-ին մեր հանրապետության շրջաններում ու մայրաքաղաքում գործող հանրակրթական հաստատություններում 

Подробнее...
 
ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ ԴԱՍ
24.03.2012 17:45

    Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը սովորողների զարգացման գործում կարեւոր դեր է խաղում։ Անհրաժեշտ է ամրապնդել դպրոց-բանակ կապը, աշակերտների մեջ սերմանել հայրենասիրություն։

     Փետրվարի 22-ին՝ հայրենյաց  պաշտպանի օրվա նախօրեին, մենք՝ Նորագյուղի Վիտալի Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտներս, մեր դասղեկ ընկեր Գրիգորյանի, դպրոցի փոխտնօրեն ընկեր Հայրիյանի եւ կազմակերպիչ ընկեր Արզումանյանի հետ այցելեցինք թիվ 46944 զորամաս։ Հանդիպումը ջերմ էր։ Բացման խոսքով հանդես եկավ դպրոցի փոխտնօրեն ընկեր Հայրիյանը։ Մայոր Կարմեն Ասլանյանի գլխավորությամբ

Подробнее...
 
ԳԱՐՆԱՆ ՏՈՆԸ ԾԱՂԿԱՇԱՏՈՒՄ
24.03.2012 17:27

     Ով չի սիրում 

     Լավ արարքը, լավ մարդուն։

     Ծաղկաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի կոլեկտիվը գեղեցիկ միջոցառում էր կազմակերպել՝ շնորհավորելով գյուղացիների գարնան տոնը։ §Ողջույն քեզ գարուն¦ մակագրությամբ գյուղական ակումբն ընդունեց քչացած, բայց մեծ բովանդակությամբ գյուղի բնակիչներին։ Դահլիճը լեփ-լեցուն էր, նույնիսկ ահագին մարդ ոտքի վրա էր կանգնած։ Բոլորն էլ երիտասարդ ծնողներ, շատերի գրկին փոքրիկներ՝ ապագա դպրոցականներ։ Ծնողներից շատերը փոքրիկ ապարատներով եւ բջջային հեռախոսով նկարահանում էին միջոցառման բոլոր դրվագները, ուրախանում եւ ծափահարում դպրոցականների համարձակ

Подробнее...
 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
24.03.2012 17:23


   Æí³ÝÛ³Ýի ѳٳÛÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ-Ý»ñն ÇÝãå»ë Çí³ÝÛ³ÝóÇÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ »Ý áÕçáõÝ»ÉÇ: ì»ñç»ñë Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ »õ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ å³ñ·»õ»ó ³ÙµáÕç ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ¶Ý³Ñ³ï»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ëñ³ËáõëáõÙ »õ Ñáí³Ý³íáñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñáí³Ý³íáñ »Ý ѳݹÇë³ó»É

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 91 92 93 94 95 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter