ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԵՌԱՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ
11.05.2012 14:55

Արդեն 20 տարի է ինչ համայն հայությունը Մայիսի 9-ը նշում է ոչ միայն որպես Հայրենական Մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի օր, այլ նաեւ մեծ շուքով տոնում է Շուշիի ազատագրման եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձները: Ու այսօր, երբ եռատոն ենք նշում, անթաքույց հպարտություն ենք զգում հայկական հինավուրց Շուշիի ազատագրման եւ մեր հերոսական բանակի համար: Հայը կրկին կարողացավ ապացուցել, որ կարող է իր հողի, իր սրբության համար անվերապահորեն պայքարել եւ մեծ ու անհավատալի թվացող հաղթանակներ տանել` բարձր պահելով հայրենիքի ու ազգի պատիվը:

...Եռատոնին նվիրված միջոցառումներին խնամքով եւ պատասխանատվությամբ է նախապատրաստվել

Подробнее...
 
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԵՌԱՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ ( վիդեո )
08.05.2012 04:00

 
ԱՍԿԵՐԱՆ 09.05.2012 ( վիդեո )
08.05.2012 04:00

 
ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ ( ֆոտո )
08.04.2012 18:46


Подробнее...
 
ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
24.03.2012 18:21

 

    Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանի 2012 Ãí³Ï³ÝÇ մարտի 16-ի No 25 որոշման համաձայն վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սլավիկ Առուշանյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից՝ կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։Մեկ այլ՝   No 26 որոշմամբ 

Подробнее...
 
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋ
24.03.2012 18:19

     ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ,  ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çݳѻñà ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ »Ý ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: лÝó ³Û¹ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Ù³ñïÇ 16-ÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝáõÙ Ëáßáñ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ »õ ÑáÕû·ï³·áñÍÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ ê»ñ·»Û ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ÈÔÐ ·ÛáõÕÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ïÝûñ»Ý ì³Ññ³Ù ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³խաñ³ñáõÃÛ³Ý

Подробнее...
 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՄԱՅՐ, ԿԻՆ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ, ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
24.03.2012 18:09

 

     èá½³ Ðáíë»÷Ç Բեգլարյան. 

   ÌÝí»É ¿ 1923 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ öñç³Ù³É (ì³ñ¹³Óáñ) ·ÛáõÕáõÙ: ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ, áñÇó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ܳËÇç»õ³ÝÇÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ: Úáûñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÁݹáõÝí»É ¿ ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÁ, áñÁ ·»ñ³½³Ýó 

Подробнее...
 
ՁԵԶ՝ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
24.03.2012 18:07

    ºñϳñ³ÙÛ³ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ å³Ñ³ÝçÏáïáõÃÛáõÝÁ, ë»ñÁ ¹»åÇ ýǽÇÏ³Ý áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ù»½ ëïÇåáõÙ »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ù»ñ ¹åñáóÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ²ëÏ»ñ³ÝÇ շրջանի É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳ·»ï ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: ì»ñç»ñë Éñ³ó³í ѳñ·³ñÅ³Ý ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ 60-³ÙÛ³ÏÁ:

   ¾¹ÇÏ êáõñ»ÝÇ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1952 Ã. Ù³ñïÇ 1-ÇÝ, ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÔÉÇŵ³Õ ·ÛáõÕáõÙ: ²ëÏ»ñ³ÝÇ 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿

Подробнее...
 
ՍԱՆՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
24.03.2012 18:04

                                                                                                  Մարտի 19-ին Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար ê»ñ·»Û ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ մոտ հրավիրվել էր խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին շրջվարչակազմի ղեկավարի նորանշանակ տեղակալ Սամվել Հայրիյանը, շրջվարչակազմի բաժինների վարիչները, Ասկերանի §Կոմունալ տնտեսություն¦, §Ղարաբաղ տելեկոմ¦, Ասկերանի §Արցախէներգո¦ ՓԲԸ-ի տնօրենները, Խրամորթի,

Подробнее...
 
ԵՌԱՏՈՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
24.03.2012 18:02

    Մարտի 20-ին Ասկերան քաղաքում մեկնարկեցին ԼՂՀ ՊԲ կազմավորման, Շուշիի ազատագրման 20-րդ տարեդարձի եւ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակին նվիրված մարզամշակութային միջոցառումները` մի շարք մարզաձեւերից: Ասկերանի քաղաքային առաջնությանը մասնակցում էր 

Подробнее...
 
ԱԺԿ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
24.03.2012 17:58

   Մարտի 20-ին Ասկերանի շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ ԱԺԿ շրջանային խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էին խորհրդի անդամները: Օրակարգի հարցը

Подробнее...
 
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՕՐ
24.03.2012 17:55

     2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ä ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ùïóí»ó §îáÝ»ñÇ »õ ÑÇß³ï³ÏÇ ûñ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ »õ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ïáݳóáõÛóáõÙ ÷»ïñí³ñÇ 21-Á ѳëï³ïí»ó áñå»ë سÛñ»ÝÇ É»½íÇ ûñ:

   úñÁ Ïáãí³Í ¿ Ýå³ëï»Éáõ Ù»ëñáå³ï³é Ù³Ûñ»ÝÇÇ Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñѳÝÙ³ÝÁ, ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñݳñ³íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕ»ÝßÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ гÛñ»ÝÇùáõÙ »õ ê÷Ûáõéùáõ٠سßïáóÇÝ »õ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ »ñ³Ëï³íáñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ßÝáñÑÇí

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter